Què fem?

L’activitat de la UCCAP se centra en la representació col·lectiva dels CDIAP, davant les administracions, agents socials i la societat en general, donant suport a la millora de la qualitat en l’activitat assistencial i la gestió.


Cohesió sectorial: representació institucional

Representació de les entitats associades davant les administracions públiques i altres institucions en les qüestions que els afecten de manera col·lectiva.

Activitat patronal: el conveni laboral

Representació de les entitats en la regulació laboral, a través de la negociació d’un conveni col·lectiu específic pel sector de l’Atenció Precoç.

El tercer conveni, el més recent, és de novembre de 2021. Incorpora un augment salarial i algunes millores, així com la necessària actualització d’alguns articles per adequar-los a la legislació vigent.

Formació continuada: gestió de serveis

Organització d’activitats de formació i intercanvi, en temes de gestió, habilitats directives, etc.

Foment de la qualitat dels CDIAP

Construcció d’indicadors específics i incorporació de sistemes de qualitat que ajudin a la millora continua del sector de l’atenció precoç.

Espais de participació

Creació de comissions, grups de treball, espais d’intercanvi…, per abordar temes d’interès col·lectiu com la qualitat del servei, la incidència política, la negociació col·lectiva, la comunicació, l’actualització permanent de l’aplicació eUCCAP, la formació continuada, etc

Aplicació informàtica de gestió integral

Implementació, des de 2009, d’una eina informàtica, desenvolupada de forma col·laborativa, com a suport en la gestió de la informació clínica i administrativa dels CDIAP i en l’avaluació i control del procés assistencial.