Qui som?

Presentació

L’entitat federativa Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) agrupa les entitats que gestionen Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) els quals presten atenció preventiva o terapèutica als infants amb dificultats o trastorns en el desenvolupament, des de la concepció fins els sis anys, i a les seves famílies.

Actualment són 68 les entitats gestores de centres que formen part de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Precoç dins del Sistema Públic de Serveis Socials. 63 d’aquestes entitats, més del 90%, són sòcies de la UCCAP.


Missió

Representar les entitats associades en totes les qüestions que els afectin de forma col·lectiva, així com fomentar l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat de la gestió, tot vetllant pel prestigi del sector.

Visió

Consolidar la xarxa assistencial pública del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç en el territori de Catalunya, amb identitat pròpia i diferenciada d’altres xarxes.

Objectius

  • Representar als CDIAP davant les administracions públiques, agents socials i institucions, en totes les qüestions que els afectin col·lectivament.
  • Col·laborar amb els diferents òrgans de decisió política en l’elaboració de les disposicions legals en matèria d’Atenció Precoç.
  • Desenvolupar un marc teòric i tècnic propi dels CDIAP, tot respectant l’adaptació de cada centre a les singularitats demogràfiques i geogràfiques de la seva zona d’atenció.
  • Fomentar la qualitat assistencial, l’eficàcia i l’eficiència.
  • Oferir als CDIAP suport i serveis col·lectius complementaris.
  • Promoure la formació continuada.
  • Implementar una política de comunicació que faci arribar la raó de ser de la UCCAP a tota la societat.

Valors

Representar amb lleialtat els CDIAP de Catalunya, en els àmbits públic i privat, amb la màxima responsabilitat, ètica i perseverança.

Impulsar el treball col·laboratiu entre els CDIAP per avançar en el desenvolupament de l’Atenció Precoç, tot vetllant per la qualitat del servei, l’equitat en l’accés i l’equilibri territorial.

Gestió democràtica, transparent i eficient dels recursos comuns.


La Junta Directiva i l’equip

L’Assemblea General de les entitats associades és el màxim òrgan de govern de la UCCAP, que es reuneix ordinàriament un cop a l’any per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos i els programes d’actuació.

La Junta Directiva és l’encarregada de fer complir els mandats de l’Assemblea, vetllar pel compliment dels objectius de l’entitat, fomentar les seves activitats i administrar-ne els recursos econòmics. Els membres de la Junta Directiva desenvolupen la seva tasca de manera voluntària i no remunerada. L’actual Junta Directiva va ser aprovada en Assemblea General Ordinària i està formada per:

Presidenta: Gemma García
Vicepresident: Carles Celis
Tresorer: Pere Casanovas
Secretària: Alícia Medina
Vocals: Mònica Herrera, Núria Oñoro, Santi Trujillo i Emma Vinuesa

La UCCAP també compta amb dos càrrecs de personal intern, que són:

Gerent UCCAP: Miquel Àngel Rubert
Administrativa: Marisa Nebrera


La nostra història

Dels orígens de l’Atenció Precoç a Catalunya fins a la creació de la UCCAP.

Entenem l’Atenció Precoç com el conjunt d’actuacions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, amb l’objectiu de donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats, transitòries o permanents, dels infants amb dificultats o trastorns en el seu desenvolupament, o bé que es trobin en risc de patir-ne, sigui d’origen ambiental, biològic o psicològic.


La UCCAP en xifres

63
Entitats associades
+1000
Professionals que treballen als centres
44.248
Infants atesos el 2021

Transparència

La UCCAP posa a disposició de consulta tota la informació relativa a la federació.
La transparència i la gestió democràtica són pilars fonamentals en el funcionament de l’organització i ajuden a garantir la qualitat i sostenibilitat.


Representació institucional

La UCCAP està vinculada a diverses administracions i institucions  del tercer sector: